Polityka prywatności
17758
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17758,stockholm-core-1.2.1,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Title Image

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Katarzyna Jasińska, prowadząca działaność gospodarczą pod firmą Katarzyna Jasińska Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą przy ul. Żółtej Ciżemki 3/4, 31-560 Kraków (kontakt do Administratora: +48(12) 346 12 72, e-mail: biuro@katarzyna-jasinska.pl);
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do komunikacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej Administratora) z Panią/Panem przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych, świadczenia na Pani/Pana rzecz (lub Pani/Pana pracodawcy lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje) usług prawnych i wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim w związku z tym obowiązków ustawowych (w tym archiwizacyjnych i podatkowych), a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz obrony przeciwko roszczeniom;
 • w pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody, a Pani/Panu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, takim jak: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych, współpracujące z Administratorem, w ramach wykonywania swoich obowiązków, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, internetowych, księgowych i marketingowych, a także organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, jeśli Administrator będzie zobowiązany dane te przekazać na podstawie przepisów prawa; sądy, urzędy, Poczta Polska, firmy kurierskie i pocztowe, osoby świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe i doradztwa podatkowego, ubezpieczyciele Administratora, dostawcy usług teleinformatycznych, informatycznych i sprzętu technicznego, tłumacze, notariusze, współpracujący z Administratorem radcy prawni, adwokaci oraz doradcy podatkowi, firmy archiwizacyjne, firmy utylizujące dokumentację oraz sprzęt elektroniczny, inni uczestnicy postępowań i ich przedstawiciele;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia komunikacji z Panią/Panem – jeśli nie doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych lub zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji dokumentacji;
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia;
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do podanych przez siebie danych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania w każdym czasie, ograniczenia przetwarzania i – z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – usunięcia; w szczególności prawo do rządania usunięcia danych nie przysługuje w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby której dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pama danych osobowych zgodnie z prawem;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do komunikacji z Panią/Panem i do świadczenia na Pani/Pana rzecz usług prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość komunikowania się z Panią/Panem i świadczenia na Pani/Pana rzecz usług prawnych;
 • podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ewentualnej zgodzie jest dobrowolne;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

radca prawny dr Katarzyna Jasińska